Johann Sebastian Bach – Weihnachtsoratorium für Kinder – Teile I – III in Ausschnitten

Johann Sebastian Bach – Weihnachtsoratorium für Kinder – Teile I – III in Ausschnitten

camerata lipsiensis

Vocalconsort Leipzig

Moderation: Oberbürgermeister Burkhard Jung